Obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky upravující prodej vstupenek na kulturní a jiné akce

pořádané nebo zajišťované společností VILO servis s.r.o.

 

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen “akce”) pořádané společnosti VILO servis s.r.o. IČ0: 03081923, se sídlem Rejskova 1169/23, 779 OO Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 59184 vedené u Krajského soudu v Ostravě (dale jen “pořadatel”) a to prostřednicím webového portálu kulturnisternberk.cz nebo na místech předprodeje a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

 

 

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
 • Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodu.
 • Pořadatel prodává vstupenky následujícím způsobem:
  • Přímý prodej na místech předprodeje (MKZ Šternberk, sídlo Pořadatele)
  • Prodej na fakturu nebo převodem na základě rezervace. Tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrady vstupenek na základě pokynů v rezervaci nebo na faktuře

 

III. CENY

 • Cena vstupenek je uvedena vč. DPH
 • Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním místě při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Podmínky místa konání akce
  • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
  • Změna programu vyhrazena.
 • Účinnost všeobecných a obchodních podmínek
  • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotlačena.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.9. 2016.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. PŘEDMĚT REKLAMAČNÍHO ŘÁDU
 • Reklamační řád stanoví postup zákazníka a Pořadatele v případech, kdy přes veškeré Pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce.
 1. PRODEJ VSTUPENEK
 • Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

 

III. NESTANDARDNÍ SITUACE PŘI PRODEJI VSTUPENEK Z REZERVACE

 • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamaci dle výše uvedeného postupu provést, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky).

 

 1. VRACENÍ VSTUPENEK
 • Při změně či zrušení akce mže zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky (vstupenek) v sidle Pořadatele
 • Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek 
na prodejním místě, na webovém portálu kulturnisternberk.cz.

 

 • ÚČINNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU
 • Reklamační řád je závazný pro zákazníka Pořadatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Reklamující souhlasí s tím, že Pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 20.9.2016